Tuesday, 1 March 2016

PIAGAM ASEAN : KESEJAHTERAAN KOMUNITI DALAM PEMBANGUNAN BANDAR-BANDAR DI ASEAN


PENGENALAN

Negara Anggota Persatuan Negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 yang dianggotai lima (5) negara iaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia dan Singapura. Sehingga tahun 1999 ahli-ahli angota ASEAN telah bertambah kepada sepuluh (10) Negara dengan tambahan lima (5) negara  yang terdiri daripada Brunei Darulsalam, Vietnam, RDR Lao, Myanmar dan Kemboja. Matlamat utama penubuhan ASEAN adalah untuk kepentingan bersama dan mewujudkan kerjasama serantau dari segi politik, ekonomi, sosial serta kebudayaan. Melalui konsep kolektif ini, Negara-negara Anggota ASEAN berkongsi tanggungjawab untuk memajukan tingkat sosio-ekonomi dan memastikan kestabilan serta keamanan serantau yang bebas daripada ancaman dan pengaruh kuasa luar.

Malaysia telah dilantik sebagai Pengerusi ASEAN melalui penganjuran Sidang Kemuncak Asean ke-26 pada 26 dan 27 April 2015 lalu. Bersempena dengan kepimpinan Malaysia sebagai  Pengerusi ASEAN 2015, konsep Komuniti ASEAN telah berjaya ditonjolkan melalui tiga (3) dokumen yang terhasil pada Sidang Kemuncak ASEAN ini iaitu:
(i)        Deklarasi Kuala Lumpur (ASEAN Berorientasikan Rakyat, Berpaksikan Rakyat);
(ii)      Deklarasi Langkawi (Pergerakan Kesederhanaan Global); dan
(iii)   Deklarasi Menginstitusikan Daya Tahan ASEAN dan Komunitinya dan Rakyat Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

PIAGAM ASEAN

Sepuluh (10) Negara-negara  ASEAN bersepakat untuk mewujudkan Piagam ASEAN yang berkuatkuasa pada 15 Disember 2008 bagi merintis langkah ke hadapan di dalam membentuk satu Komuniti ASEAN yang sejahtera, bersatu, bekerjasama, dinamik, prihatin, kredibiliti dan berketrampilan di pentas antarabangsa. Bagi mencapai matlamat tersebut, Piagam ASEAN telah menggariskan sebanyak limabelas (15) objektif di mana salah satu objektif yang dianggap berkaitan dengan peranan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), Jabatan Perancangan Bandar dan desa Semenanjung Malaysia (JPBD) dan jabatan-jabatan di bawahnya ialah untuk menggalakkan pembangunan yang mampan supaya dapat memastikan alam sekitar di rantau ini dilindungi, kemampanan sumber aslinya, keselamatan dan kualiti hidup penduduknya yang tinggi dipelihara. ASEAN kini telah diperkukuhkan dengan penubuhan Majlis Komuniti ASEAN yang terdiri daripada tiga (3) tonggak utama iaitu:

(i)        Komuniti Politik-Keselamatan ASEAN (APSC);
(ii)      Komunti Ekonomi ASEAN (AEC); dan
(iii)     Komuniti Sosio-Budaya ASEAN (ASCC)

Melalui Piagam ASEAN ini, ASCC ada berkaitan dengan peranan KPKT yang menekankan aspek pembasmian kemiskinan, kesejahteraan komuniti, jaringan keselamatan sosial, kesihatan, bencana alam sekitar, kemampanan dan identiti serantau. Setiap Majlis Komuniti ASEAN hendaklah mempunyai Badan Menteri Sektor ASEAN yang berkaitan di bawah skopnya. Setiap Negara Anggota hendaklah menamakan wakil negaranya bagi setiap mesyuarat Majlis Komuniti ASEAN. Namun begitu dalam Lampiran 1 mukasurat 50 tiada dinyatakan peranan Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan untuk Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN.     Berdasarkan kepada Perkara 9 Piagam ASEAN Majlis Komuniti ASEAN untuk mencapai objektif setiap tiga tonggak utama adalah :
(i)        Memastikan pelaksanaan keputusan Sidang Kemuncak ASEAN yang berkaitan;
(ii)      Menyelaras kerja sektor yang berlainan di bawah skopnya dan tentang isu yang merentasi Majlis Komuniti ASEAN yang lain; dan
(iii)     Mengemukakan laporan dan syor kepada Sidang Kemuncak ASEAN tentang perkara di bawah skopnya

Berdasarkan kepada Lampiran 1 piagam ASEAN ini mukasurat 50, terdapat 17 Badan Menteri Sektor ASEAN di bawah ASCC yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab menteri yang berkenaan. Namun begitu tiada peranan Menteri ASEAN yang berkaitan dengan kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan dapat memastikan dan menyelaraskan pelaksanaan keputusan Sidang Kemuncak ASEAN (ASEAN Summit). Peranan Menteri yang bertanggungjawab hal-ehwal kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan di bawah ASCC adalah selaras dengan Perkara 10 Piagam ASEAN Badan Menteri Sektor ASEAN  yang dapat:
(i)        Berfungsi mengikut mandat yang diwujudkan mengikut peranan masing-masing;
(ii)    Melaksanakan perjanjian dan keputusan Sidang Kemuncak ASEAN di bawah skop kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan;
(iii)    Memperkukuhkan kerjasama dalam bidang kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan bagi menyokong integrasi dan pembangunan komuniti ASEAN; dan
(iv)    Mengemukakan laporan dan syor kepada Majlis ASCC

            Walau bagaimanapun Perkara 10 dan 48 yang berkaitan  Lampiran 1 Piagam ASEAN ini mukasurat 50 boleh dipinda dan dikemaskini oleh Setiausaha Agung ASEAN atas syor Jawatankuasa Wakil Tetap tanpa menggunakan peruntukan tentang pindaan di bawah piagam ini dengan menambah perkara mengenai:
(i)    Peranan Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan; dan
(ii)      Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan bagi kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan

Menurut Perkara 48 Piagam ASEAN, mana-mana Negara Anggota ASEAN boleh mencadangkan pindaan Piagam ini yang dikemukakan oleh Majlis Penyelarasan ASEAN melalui konsensus kepada Sidang Kemuncak ASEAN untuk keputusannya. Keputusan ini hendaklah diratifikasikan oleh kesemua Negara Anggota mengikut Perkara 47. Tambahan pula mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan dan Menteri-menteri ASEAN berkaitan dengan perancangan bandar, perumahan, kesejahteraan bandar dan komuniti serta tadbir urus kerajaan tempatan secara khusus untuk anggota-anggota ASEAN belum pernah dibincangkan di peringkat Menteri-menteri ASEAN sejak ASEAN ditubuhkan pada tahun 1968.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan perancangan bandar, kesejahteraan bandar dan komuniti serta tadbir urus kerajaan tempatan hanya dibincangkan di peringkat Mesyuarat Gabenor / Datuk Bandar Ibu Negara ASEAN (Meeting of Governors/ Mayors of ASEAN Capitals) sejak mesyuarat pertama ini diadakan pada September  2013. Mesyuarat ini di bawah keurusetiaan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Maka dengan itu, adalah wajar satu mesyuarat  Menteri-Menteri ASEAN yang lebih menyeluruh dan holisitik yang membincangkan isu-isu perancangan bandar, perumahan, kesejahteraan bandar , komuniti dan tadbir urus kerajaan tempatan di kalangan Negara-negara ASEAN perlu diadakan. Ini adalah kerana perkara-perkara ini merupakan isu-isu serantau (common issues) yang boleh dibincangkan dan diselaraskan antara anggota ASEAN.

Majlis Komuniti ASEAN untuk Badan Menteri Sektor  kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan ASEAN di bawah organ Piagam ASEAN ini dapat memperhalusi program kerjasama, pembangunan kapasiti, kesedaran, dan aktiviti berkaitan kesejahteraan bandar yang melibatkan setiap Negara Anggota ASEAN, termasuk kerjasama dalam bidang perancangan bandar, kesejahteraan bandar dan komuniti serta tadbir urus kerajaan tempatan Negara Anggota ASEAN dengan Negara + 4 (Jepun, Korea, Australia dan China).

KESIMPULAN


Badan Menteri Sektor Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ASEAN di bawah YB Menteri KPKT diharapkan akan menjadi satu titik tolak penting kepada Malaysia untuk melangkah ke hadapan mengutarakan isu-isu dan cadangan berkenaan pembangunan kesejahteraan bandar, perumahan dan pengurusan kerajaan tempatan di kalangan Negara-negara ASEAN.  Ini selaras dengan visi Komuniti ASEAN pasca 2015 yang mewujudkan komuniti ASEAN yang berorentasikan rakyat, berpaksikan rakyat dan meningkatkan kerjasama dalam keselamatan-politik, ekonomi dan sosio-budaya untuk pembangunan yang berdaya tahan, saksama dan inklusif.

No comments:

PEOPLE AROUND ME..FAMILY AND FRIENDS.

PEOPLE AROUND ME..FAMILY AND FRIENDS.
To my Wife, Zulaini, my sons Zulazlan, Zulazman, Zulazmir, Zulazmin dan my daughter, Nuris Zulazlin...I love you all..thank you being with me

CIRCLE OF FRIENDS... KUALA LUMPUR PROJECT OFFICE

CIRCLE OF FRIENDS... KUALA LUMPUR PROJECT OFFICE
Thank you guys...for your support and encouragement

2007 / 2008 METHODOLOGY AND QUALITATIVE RESEARCH COURSE FOR PHD CANDIDATES

2007 / 2008 METHODOLOGY AND QUALITATIVE RESEARCH COURSE FOR PHD CANDIDATES
My new friends during my course in INTAN 9 Jan -2 Mac 2007

KUALA LUMPUR PROJECT OFFICE, JOURNEY TO MOUNT OF KINABALU SABAH 21-22 JANUARY 2006

KUALA LUMPUR PROJECT OFFICE, JOURNEY TO MOUNT OF KINABALU SABAH 21-22 JANUARY 2006
WE CAME, WE SAW, WE CONQUERED 4095.2 METER ABOVE SEA LEVEL

How are you, guys? Where you are now?

FOOD CLOCK